Als je gaat bouwen of verbouwen heb je vaak een vergunning nodig. Soms wel meer dan een. Het dan om de zogenaamde Omgevingsvergunning. In deze blog lees je hoe je een vergunning aan kunt vragen en hoe je in bezwaar kunt gaan bij een afwijzing.

Bouwen met een vergunning

Nederland is een echt vergunningenland, voor veel dingen is een vergunning nodig. De gemeente geeft jou bij een vergunning het recht om iets te doen: een boom te kappen, een pand te slopen of te bouwen. Je kunt alle vergunningen in een keer aanvragen of apart. Een juridisch expert kan je helpen met het inzichtelijk maken van je rechten en plichten bij bouwen van bijvoorbeeld een pergola. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent twee procedures om een Omgevingsvergunning aan te vragen: een reguliere en een uitgebreide procedure.

Aanvraag binnen reguliere procedure

Binnen acht weken wordt de Omgevingsvergunning doorgaans verleend. Het kan zo zijn dat de termijn met zes weken verlengd wordt. Vaak is dit zo met plannen die vallen binnen het bestemmingsplan. Onder de reguliere procedure vallen:

  • Niet vergunningsvrije verbouwingen
  • Nieuwbouwwoningen die vallen binnen het bestemmingsplan
  • Bomenkap
  • Het slopen van gebouwen
  • Opbouw van een dak

Procedure stappen

Stap 1: De aanvraag van deze vergunning loopt via het omgevingsloket

Stap 2: Gemeente bekijkt de stukken die je hebt ingediend

Stap 3: De aanvraag wordt door de gemeente beoordeeld

Stap 4: Binnen 8 weken wordt er wel of geen vergunning

(Gemeente kan beslissingstermijn verlengen met 6 weken)

Uitgebreide procedure

Als de aanvraag complex is, dan geldt er een termijn van 26 weken. Er is namelijk meer tijd voor belanghebbenden om bezwaar te maken. Als je deze aanvraag doet, dan wordt jou om meer informatie gevraagd. Wat is een complexe aanvraag?

  • Een complexe aanvraag is bijvoorbeeld:
  • Nieuwbouwwoningen bouwen
  • Verbouwingen en aanpassingen aan Rijksmonumenten
  • Milieuaanvragen
  • Gebouwen met brandgevoelige functies (Fabrieken)

(De gemeente hanteert de regel dat, wanneer je meerdere Omgevingsvergunningen aanvraagt, en er een binnen de uitgebreide procedure valt, ze allemaal volgens deze laatste procedure behandeld worden.)

Kosten

Als je een vergunning aanvraag zijn daar kosten aan verbonden. We noemen dit leges. Het gaat om bedragen die door de gemeente zijn vastgesteld. Daardoor kan het voorkomen dat ze per gemeente verschillend zijn. Deze leges vormen een percentage van de totale bouwsom, maar er geldt een minimum bedrag voor. Er kunnen ook kosten in rekening gebracht worden voor het opvragen van informatie, zoals bouwtekeningen of het advies dat ze je mondeling geven.

Bewaar en beroep indienen

De vergunning ligt 6 weken ter inzage na de verlening door de gemeente. In die tijd kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen deze vergunning. Als er bezwaren zijn, dan gaat de gemeente in beraad. Als je bouwplan past binnen het bestemmingsplan, dan gaat de bouw meestal door, waardoor je al vast op eigen risico kunt gaan bouwen. Mocht het gaan om een monument of het kappen van bomen dan moet je wachten tot de termijn voorbij is. Mochten er bezwaren blijven bestaan, dan kan er gekozen worden voor de gang naar de rechter.